Integritetspolicy

Nordic Room Improvement Holding AB (nedan NRI Group) respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. Nordic Room Improvement Holding AB, tillsammans med helägda dotterbolagen Duri Svenska AB, Lundbergs Produkter AB och JABO Nordic AB, tillsammans NRI Group, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Information om vilka uppgifter som behandlas, för vilka syften, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas, rättigheter mm. återfinns nedan.

Insamling av personuppgifter

NRI Group är transparent med hur, och varför, personuppgifter samlas in och behandlas. Med behandling avses all befattning med personuppgifter såsom insamling, lagring och användning.

NRI Group behandlar i huvudsak följande personuppgifter:
Namn, personnummer (gäller kunder som driver enskild firma), kontaktuppgifter, adress, betalningsinformation och historik avseende kunder.
Namn och kontaktuppgifter till pågående affärskontakter,
Namn och kontaktuppgifter till tidigare affärskontakter,
Namn, personnummer, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter till arbetssökande.
NRI Group behandlar inga känsliga personuppgifter.

NRI Group samlar i första hand in personuppgifter direkt från den registrerade via kundorder, telefonkontakt, e-post, personligt möte, eller via webbplats och sociala medier. NRI Group samlar i vissa fall in uppgifter från annan än den registrerade, exempelvis från allmänt tillgängliga källor och från tredje part i form av kontaktlistor eller uppgifter från kreditupplysningsföretag.

I de fall NRI Group samlar in uppgifter från annan än den registrerade, underrättas den registrerade om behandlingen så snart som möjligt och senast inom en månad från det att uppgifterna samlades in.

Avsikten med NRI Groups behandling av personuppgifter

  • Att ingå och upprätthålla avtalsrelationer

NRI Group behandlar personuppgifter i samband med förberedelse för avtal med nya kunder, leverantörer eller samarbetspartners samt för administration och uppfyllelse av befintliga avtal med nuvarande och tidigare kunder, leverantörer eller samarbetspartners.

Personuppgifter om kunder som är privatpersoner behandlas för att uppfylla NRI Groups skyldigheter enligt avtalet med den registrerade såsom hantering av betalning, leverans och hantering av reklamations- och garantiärenden.

Personuppgifter om affärskontakter registreras för att upprätthålla en kontakt. Behandlingen sker utifrån NRI Groups intresse av att upprätthålla affärsrelationer och för att kommunicera med de registrerade. NRI Group bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger de registrerades intresse av skydd för sin personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas enbart för det avsedda ändamålet och endast så länge som den registrerade är en affärskontakt till NRI Group.

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändiga för att NRI Group ska kunna lämna anbud och fullgöra åtaganden enligt avtal.

  • Vid rekrytering

NRI Group behandlar personuppgifter som inhämtas i samband med rekryteringsförfaranden.

Det kan förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem till NRI Group närstående företag och organisationer med vilka NRI Group samarbetar med vid rekryteringsprocessen. Personuppgifterna kommer att bevaras av NRI Group och dess samarbetspartners under den tid det är nödvändigt med hänsyn till genomförandet av rekryteringsförfarandet.

Vid rekryteringsförfarandet ges sökande möjlighet att samtycka till att NRI Group bevarar personuppgifterna inför kommande rekryteringsbehov. Den sökande kan när som helst återkalla ett sådant samtycke. Om den registrerade inte längre samtycker till att NRI Group behandlar personuppgifterna inför kommande rekryteringsförfaranden raderas uppgifterna.

  • Att användas i marknadskommunikation

NRI Group behandlar e-postadresser för att genomföra direktmarknadsföring av bolagets produkter. Uppgifterna behandlas på grundval av NRI Groups intresse av att upprätthålla affärskontakter och för att kommunicera med den registrerade som en affärskontakt.

NRI Group bedömer som utgångspunkt att dessa legitima intressen överväger den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas.

  • För utveckling och förbättring av NRI Groups produkter och tjänster

NRI Group behandlar kommunikation rörande bolagets produkter och tjänster. Uppgifterna behandlas utifrån NRI Groups intresse av att kunna utveckla och förbättra bolagets produkter och tjänster samt för statistikändamål och kvalitets- och miljöarbete.

NRI Group bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas.

  • Lagringstider

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. NRI Group gallrar personuppgifter löpande när de inte längre är relevanta för de syften som de har samlats in för.

Viss information kan behållas längre då det krävs så p g a andra lagkrav, som t ex. bokföringslagen.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Uppgifterna sparas oavsett ovanstående aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

  • Personuppgifter hos tredje part

NRI Group kan komma att dela personuppgifter med NRI Groups personuppgiftsbiträden. NRI Groups personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter för NRI Groups räkning och enligt NRI Groups instruktioner. NRI Group har personuppgiftsbiträden som hanterar transporter och leveranser, marknadsföring och IT-tjänster.

NRI Group har skriftliga avtal med bolagets personuppgiftsbiträden. Enligt dessa avtal garanteras säkerheten för de personuppgifter som behandlas och personuppgiftsbiträdet åtar sig att följa NRI Groups säkerhetskrav och krav rörande internationell överföring av personuppgifter.

NRI Group kan komma att dela personuppgifter med bolag inom vår egen koncern för att kunna leverera våra tjänster och produkter. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund.

NRI Group kan komma att dela personuppgifter med entreprenörer, underleverantörer och återförsäljare för administrativa ändamål avseende kunder och kontaktpersoner samt för direktmarknadsföring av NRI Groups produkter. Om sådan delning sker är bolagen som tar emot uppgifterna personuppgiftsansvariga för personuppgifterna. Dessa parter får dock inte använda personuppgifterna för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller produkten eller på de villkor som vi anger.

NRI Group säljer aldrig några personuppgifter till någon annan för direktmarknadsföringsändamål eller liknande. I övrigt lämnar NRI Group endast ut uppgifter om tvingande lag så kräver eller om den registrerade samtyckt därtill.

Rättigheter

Den registrerade har rätt att enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som NRI Group behandlar avseende den enskilde. Begäran enligt detta måste göras skriftligen och undertecknas av den enskilde personligen, för att undvika obehörig åtkomst av personuppgifter.

Den registrerade har dessutom rätt att när som helst begära att NRI Group rättar eller raderar den enskildes personuppgifter.

Den registrerade har när som helst rätt att avregistrera sig från vårt nyhetsbrev eller utskick av direktmarknadsföring. Detta kan ske genom en länk i utskicket eller genom att kontakta NRI Group. NRI Group kommer i så fall att sluta behandla den registrerades personuppgifter för detta ändamål.

I slutet av detta dokument återfinns kontaktuppgifter till NRI Group som man kan använda om man vill göra sina rättigheter gällande.

Man har normalt rätt att utnyttja sina rättigheter kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad, eller orimlig, får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

NRI Group kommer att besvara en begäran utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå begäran kommer vi att informera om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information om det krävs för att vi ska kunna bekräfta identiteten.

Klagomål

Om man anser att personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning eller rättigheter inte respekteras av oss skall vi kontaktas. Man har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. På Datainspektionens hemsida finns ytterligare information om hur man går tillväga.

Cookies

NRI Groups hemsidor använder cookies som är små textfiler som lagras på datorn. Vi kan inte se någon personlig information om dig via de cookies vi samlar in. Vi använder cookies för att hemsidan skall fungera på ett säkert sätt och för att förbättra användarupplevelsen.

Läs mer om våra cookies.

Vi använder olika typer av cookies:

Sessionscookies sparas tillfälligt på datorn när man besöker NRI Groups webbplatser för att säkerställa att hemsidorna fungerar korrekt under besöket och tas bort så fort webbläsare stänger ner.

Permanenta cookies sparas på datorn och hjälper vår hemsida att känna igen en IP-adress vid nästa besök för att underlätta besöket. Permanenta cookies finns kvar datorn till dess att dom tas bort.

Förstapartscookies sparas på datorn av NRI Group i samband med att man besöker våra hemsidor.

Blockera eller ta bort cookies

Man kan alltid ändra sina webbläsarinställningar eller enhetsinställningar för att blockera eller ta bort cookies. Vissa delar av webbplatsen är dock beroende av cookies för att fungera korrekt och funktionen kan försämras om man ställer in webbläsaren så att den inte accepterar cookies.

Ändring av integritetspolicyn

NRI Group kan komma att ändra denna integritetspolicy. Vi kommer meddela ändring på vår webbplats www.nrigroup.se

Nordic Room Improvement Holding AB
Kryptongatan 1
431 53 Mölndal

info@nrigroup.se
031-7061900